Podlesice.org.pl

Aktualności

16.01.2012

Podsumowanie sezonu czynnej ochrony muraw kserotermicznych

Fundacja Heifer Project International jest pozarządową, międzynarodową organizacją charytatywną, która wspiera rozwój małych gospodarstw rolnych, finansując zakup zwierząt gospodarskich, środków zaopatrzenia rolniczego oraz szkoleń dla rolników.

Od 2009 na obszarze Jury Krakowsko –Częstochowskiej jest realizowany projekt   „Zwiększenie dochodu rodzin rolniczych oraz ochrona przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przywrócenie hodowli owcy olkuskiej”.

W ramach projektu, rodziny z rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej otrzymują od fundacji po 6 owiec i 1 tryka rasy Olkuskiej, dostają akcesoria pastwiskowe, a także mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach i wyjazdach studyjnych.

Projekt HPI wpisuje się w szerszy program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca  Plus. Celem programu jest ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności tych terenów.

Obecnie w projekcie bierze udział 9 rodzin, które otrzymały stada zakupione ze środków fundacji Heifer oraz 2 rodziny, które otrzymały owce z przekazania,  które polega na podarowaniu innej potrzebującej rodzinie, pierwszego żeńskiego potomstwa od otrzymanej sztuki. A także 2 rodziny, które przystąpiły do projektu Heifer, posiadając owce od wielu lat.

Większość stad została uwzględniona w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych wg UE.

W 2011 roku zaobserwowano wzrost opłacalności hodowli owiec na Jurze, świadczy o tym fakt sprzedaży przez rolników całego młodego przychówku, z pominięciem owiec przeznaczonych na remont stada oraz w celach przekazania daru.

Obszar objęty czynnymi zabiegami przyrody, polegającymi na wypasie owiec na murawach kserotermicznych osiągnął wartość ponad 100 ha.

Suma owiec zakupionych ze środków fundacji Heifer oraz innych środków wynosi 97 owiec i 17 tryków. Na podstawie wywiadu z rolnikami, można wnioskować, iż populacja owiec objętych projektem wzrosła dwukrotnie.

Z projektu zakupiono na potrzeby utrzymania owiec  24 zestawy pastucha elektrycznego oraz zorganizowano 15 sesji szkoleniowych o tematyce hodowlanej.

W 2011 roku zostało zorganizowanych 6 szkoleń dla  rolników, dotyczące następujących zagadnień:

15.02.2011 – Problemy hodowli: wykoty u owiec rasy olkuskiej, Imbramowice,

08.04.2011 – Zasady hodowli owcy rasy olkuskiej i działalności rolników w Programie Owca Plus, Podlesice,

24.05.2011 – Zasady udziału w Programie Owca Plus, Podlesice,

20.09.2011  – Wypełnianie książek wypasu owiec i innej dokumentacji, Podlesice,

30.09.2011 –Kurs plecionkarstwa, Podlesice,

25.11.2011–Podsumowanie działań związanych z hodowlą owiec w ciągu całego roku, przekazanie rolnikom lizawek i koncentratów mineralnych, Podlesice.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

01.10.2011 odbyły się  Jurajskie Regionalia w Podlesicach, festyn promujący dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - impreza plenerowa połączona z otwarciem budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.

W szkoleniach i spotkaniach brali udział również przedstawiciele ZPK, którzy współdecydują o obszarach przeznaczonych do wypasu owiec.

W 2011 zaobserwowano  znaczny wzrost zapotrzebowania na produkty pochodzenia owczego, czyli jagnięciny i baraniny w lokalnych punktach gastronomicznych.

W najbliższym czasie w Projekcie HPI należy w większym stopniu realizować  działania polegające  na zwiększeniu:

-promocji w mediach lokalnych,

-zwiększeniu zainteresowania hodowlą zwierząt gospodarskich,

-możliwości otrzymania dopłat rolnośrodowiskowych do owiec rasy olkuskiej.

Kategorie: Dla rolnikówOchrona przyrodyRezerwat Góra Zborów

Galeria: Heifer, 2011 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój