Podlesice.org.pl

Aktualności

17.01.2012

Nowy projekt

„Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

Projekt zakłada kontynuację zabiegów czynnej ochrony gatunków i siedlisk na terenie SOOS Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym w rezerwacie przyrody Góra Zborów. Zaplanowano m.in.: czynną ochronę muraw kserotermicznych i szczotlichowych oraz ostańców skalnych, siedlisk ptaków, rewaloryzację przyrodniczą źródeł, ochronę jaskiń, w tym udostępnienie do ruchu turystycznego kolejnych korytarzy Jaskini Głębokiej, urządzenie i remont infrastruktury okołoturystycznej, w tym ścieżki dydaktycznej z lapidarium, rozbudowę kompleksu edukacyjnego w Podlesicach. Celem planowanej kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, turystów i rolników, obejmującej m.in.: organizację bezpłatnych warsztatów i szkoleń, wyjazdów studialnych, jest skupienie społeczności lokalnych wokół problemu czynnej ochrony przyrody. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim. 

  

Kategorie: Działania w ramach projektów
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój