Podlesice.org.pl

Aktualności

05.02.2012

Obchody Dni Obszarów Wodno-błotnych

 

03.02.2012 r. przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej wzięli udział w seminarium naukowym „Szanse i zagrożenia ochrony przyrody w województwie śląskim" organizowanym przez Śląski Ogród Botaniczny w ramach obchodów Dni obszarów wodno-błotnych.

Podczas seminarium swoje referaty przedstawili:

- Mirosława Mierczyk-Sawicka - na temat zaangażowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w działania proekologiczne, między innym we współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w zakresie zarządzania rezerwatem przyrody Góra Zborów oraz zabiegów czynnej ochrony muraw kserotermicznych,

- Tomasz Labocha z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - na temat czynnej ochrony siedlisk w Dolinie Białej Przemszy,

- Katarzyna Koszela z Zakładu Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego na temat programu zwalczania rdestowców na obszarze ostoi siedliskowej Natura 2000 „Graniczny Meander Odry”,

- Leszek Trząski z Głównego Instytutu Górnictwa - na temat czynnej ochrony przyrody w miejskiej dolinie rzecznej rzeki Ślepiotki w Katowicach,

- Roman Kalinka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - na temat działań minimalizujących wpływ inwestycji drogowych na środowisko,

- Katarzyna Galej, reprezentująca Śląski Ogród Botaniczny, omówiła plany utworzenia banku nasion.

Przedstawiciele Śląskiego Ogrodu Botanicznego zaproponowali Towarzystwu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej współpracę w zakresie ochrony ex situ wybranych gatunków roślin występujących na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów.

Kategorie: Ochrona przyrody
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój