Podlesice.org.pl

Aktualności

17.02.2012

Prawne aspekty hodowli owiec olkuskich

 

16.02.2012 r. w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury odbyło się spotkanie z hodowcami owiec rasy olkuskiej poświęcone m.in. prawnym aspektom związanym z hodowlą owiec.

Ireneusz Gewald, powiatowy lekarz weterynarii z Zawiercia oraz Piotr Gajos – ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, podjęli próbę wyjaśnienia uczestnikom spotkania procedur dotyczących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z dnia 23 lipca 2007 r.), posiadacz zwierzęcia,co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa, musi poinformować o tym powiatowego lekarzowi weterynarii.  Mięso musi zostać przebadane na obecność chorób BSE oraz TSE, a SRM, czyli materiał szczególnego ryzyka (czaszka z mózgiem i migdałkami, rdzeń kręgowy, śledziona i jelito grube) - oddany do zakładu utylizacji. Prelegentką była także pani Dorota Bielawna, dyrektor Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Opolu, która omówiła zasady funkcjonowania Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Owiec.

W spotkaniu wzięli udział również: Tomasz Labocha z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,  Tadeusz Adamus – selekcjoner Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Opolu, Wiesław Rempalski - przedstawiciel Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Opolu oraz pracownicy Centrum Dziedzictwa Przyrodnczego i Kulturowego Jury odpowiedzialni za projekty związane z ochroną bioróżnorodności Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Najważniejszym ustaleniem spotkania było wypracowanie metod zgodnych z obowiązującymi zapisami prawa dotyczącymi ekstensywnej hodowli owiec i kóz w niewielkich gospodarstwach rolnych, których właściciele prowadzą czynne zabiegi przyrody na murawach kserotermicznych  Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Podjęto także próbę ustalenia najtańszego i najprostszego sposobu utylizacji materiału szczególnego ryzyka (SRM), jakim najprawdopodobniej będzie przechowywanie materiału w specjalnych zamrażarkach.

Efektem spotkania było rozwiązanie problemu dotyczącego przepływu informacji dla rolników odnośnie zmian w rozporządzeniach/przepisach dotyczących hodowli zwierząt gospodarskich, a także wypracowanie metod minimalizujących koszty, jakie ponosi hodowca przy uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny.

Hodowcy owiec razy olkuskiej zostali zaproszeni do współpracy z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w zakresie udziału w szkoleniach, warsztatach oraz wyjazdach studialnych organizowanych w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kategorie: Dla rolników

Galeria: Spotkanie z rolnikami, 16.02.2012 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój