Podlesice.org.pl

Aktualności

06.04.2012

Spotkanie Rady Naukowej

We wtorek, 03.04.2012 r. odbyło się spotkanie Rady Naukowej Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.

Podczas zebrania omówiono stan realizacji projektu "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze. Dokonano oceny stanu przygotowań rezewatu przyrody Góra Zborów do sezonu turystycznego oraz czynnej ochrony bioróżnorodności w postaci ekstensywnego wypasu owiec i kóz. Poruszono również kwestię współpracy z gminą Kroczyce.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Rada Naukowa, 03.04.2012 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój