Podlesice.org.pl

Aktualności

06.02.2013

Nowy dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury

 

 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, a także Towarzystwo
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przy którym działa Centrum, od kilku
już lat prowadzi szereg działań ukierunkowanych na ochronę środowiska
przyrodniczego Jury, jak i ochronę wartości krajobrazowych, kulturowych i
historycznych regionu.

W ramach różnych realizowanych przez nas projektów prowadzone są
działania zmierzające do ochrony cennych obszarów muraw
kserotermicznych, jak i odsłaniania tak charakterystycznych dla Wyżyny
ostańców skalnych, a tym samym ponowne przywracanie typowego dla tego
terenu krajobrazu kulturowego, ukształtowanego na przestrzeni lat poprzez
gospodarkę pasterską.

W ramach realizowanego obecnie projektu RPO "Ochrona i racjonalne
udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja
Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" oprócz działań
zmierzających do utrzymania powierzchni muraw kserotermicznych, prowadzone
są działania naukowo-badawcze obejmujące między innymi obserwacje
fitosocjologiczne przemian szaty roślinnej, obserwacje ornitologiczne na
terenie Ostoi Kroczyckiej, czy planowane na najbliższy okres czasu
kompleksowe badania w jaskiniach (geologiczne, geomorfologiczne,
archeologiczne i chiropterologiczne) oraz w obszarach źródliskowych rzeki
Białki i Grzybówki.

Centrum swoją ofertę kieruje do bardzo szerokiego grona odbiorców,
poprzez warsztaty z tradycyjnego rzemiosła (tkactwa, filcowania,
plecionkarstwa), prezentacje multimedialne filmów w budynku Centrum,
oprowadzanie grup turystów po pobliskim rezerwacie przyrody Góra Zborów,
spotkania, festyny regionalne, szkolenia czy konferencje, gromadzi ludzi z
różnych grup społecznych i zawodowych. Poprzez tego typu
przedsięwzięcia, w aktywny sposób przekazywane są tak ważne dla
obszaru Wyżyny wartości związane z ochroną przyrody, dobrami
materialnymi i historią Jury, jak i te dotyczące kultywowania lokalnych
tradycji czy zwyczajów.

W imieniu Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w
Podlesicach chciałem zaprosić wszystkie jednostki, organizacje naukowo -
badawcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się
działalnością w zakresie ochrony przyrody i środowiska, mające na
uwadze poznanie i zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych,
kulturowych i historycznych Jury, do podjęcia współpracy w zakresie
realizacji badań na obszarze Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Ponadto swoją ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych odbyciem
praktyk, staży, czy wolontariatu w siedzibie Centrum Dziedzictwa
Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Oferujemy między innymi
możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu czynnych zabiegów
ochrony przyrody, obsłudze ruchu turystycznego.

Zachęcamy także do podejmowania badań naukowych na obszarze Ostoi
Kroczyckiej, w ramach opracowywanych prac dyplomowych, licencjackich, czy
magisterskich.

Maksym Pięta
Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach
Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój