Podlesice.org.pl

Aktualności

07.03.2013

Pierwsze robocze spotkanie rolników w 2013 roku

 

       W tym tygodniu w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbyło się pierwsze w 2013 roku robocze spotkanie rolników zainteresowanych udziałem w Programie aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego – Owca Plus. Celem przyjętego programu jest ochrona środowiska przyrodniczego, muraw kserotermicznych i zachowanie bioróżnorodności na halach, polanach górskich oraz terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

      Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przygotowuje wniosek o dofinansowanie  z programu Owca Plus ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Etap przygotowań wiąże się z uzyskaniem deklaracji, od rolników, potwierdzającej udział w programie.

      Na spotkaniu przedstwiono założenia związane z realizacją projektu na 2013 rok oraz podpisano umowy przedwstępne na przeprowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich. W zebraniu uczestniczyli rolnicy między innymi z Włodowic, Zdowa, Kostkowic, Mstowa, Suliszowic, Ludwinowa. Ogłoszenie kolejnej tury programu spotkało się z dużym zainteresowaniem, gdyż wszyscy rolnicy zgodnie zadeklarowali udział w projekcie w przypadku otrzymania przez TMZZ dotacji.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój