Podlesice.org.pl

Aktualności

02.07.2013

Wypas zwierząt gospodarskich

     Na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów rozpoczął się wypas zwierząt gospodarskich w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnianie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W celu zachowania ciągłości odtwarzania i utrzymania muraw kserotermicznych i naskalnych na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów  do końca września 2013 roku  Podlesicach będzie wypasanych około 100 owiec.

     W ramach przypomnienia Towarstwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej od 2009 roku uczestniczy w programie Owca Plus anagżując w jego realizaję uczestników gospodarstw rolnych. Zwierzęta nie tylko pomagają w odbudowie muraw kserotermicznych i zachowania bioróżnorodności na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale również stanowią atrakcję turystyczną dla osób przebywających na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów. Program ma za zadanie kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Wypas

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój