Podlesice.org.pl

Aktualności

26.09.2013

Działania TMZZ na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim realizuje projektpn.„Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Projekt zakłada czynną  ochronęgatunków i siedlisk na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony SiedliskNatura 2000 Ostoja Kroczycka,w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”,  poprzez m.in.kanalizowanie ruchu turystycznego z budową infrastruktury – szlaku narciarskiego, lapidarium oraz rozbudową ścieżki dydaktycznej. Ponadto w ramach projektupodejmowane są działania mające na celu czynną ochronę muraw kserotermicznych i ostańców skalnych, siedlisk ptaków oraz jaskiń.

„Największym osiągnięciem projektu jest udostępnienie do ruchu turystycznego Jaskini Głębokiej. Zapraszam wszystkich do jej zwiedzania. Trasa turystyczna obejmuje ekspozycję w Leju Szpatowców, Komorze Południowej, Sali z Obniżonym Stropem, Sali za Esso oraz podziemny korytarz Esso. Polecam również zobaczyć powstałe w ramach projektu lapidarium”- zaprasza Jacek Panek, wiceprezes Zarządu TMZZ. W oficjalnej ceremonii otwarcia jaskini, która miała miejsce 1.06.2013 r., uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Zawierciańskiego – Pan Rafał Krupa, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Pan Marek Broda oraz przedstawiciele środowiska naukowego, wspinaczkowego i lokalnego biznesu.

W ramach projektu realizowane są różnorodne działania promocyjno-informacyjne, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat czynnych zabiegów ochrony przyrody.Podczas Festiwali Rękodzieła Wełnianego (II edycje – w 2012 i 2013 r.) odbyły się m.in. warsztaty filcowania runa owczego, bibułkarstwa i tkactwa, połączone z degustacją regionalnych potraw oraz pokazem wypasu owiec. Przez okres trwania projektu zainteresowane osoby mogły również uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Jury. Odbyło się 1000 godzin warsztatów z takich dziedzin jak ceramika, filcowanie, tkactwo czy obróbka wełny. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza do odwiedzenia rezerwatu przyrody Góra Zborów oraz Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego  i Kulturowego Jury  w Podlesicach. Każdy odwiedzający rezerwat przyrody Góra Zborów w Podlesicach ma okazję zapoznania się m.in. z działaniami związanymi z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz historią zasiedlenia środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i historii owczarstwa na tym terenie.

Więcej informacji na temat projektu na jego stronie www.podlesice.org.pl oraz w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, Podlesice 83, 42 - 425 Kroczyce, nr tel. kom. 730 702 056. 

 

 

Autor: Monika Kołodziej

Kategorie: Działania w ramach projektów

Galeria: projekt

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój