Podlesice.org.pl

Aktualności

29.11.2013

Konferencja podsumowująca projekt

    W dniach 27-28 listopada 2013 roku w hotelu ,,Zajazd Magda” w Kroczycach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.Projekt zakładał kontynuację czynnej ochrony gatunków i siedlisk in situ na terenie SOOS Natura 2000 Ostoja Kroczycka, m.in. rezerwatu przyrody Góra Zborów i terenach przyległych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej poprzez m.in.: wykup istotnych gruntów dla ochrony przyrody oraz ich renaturyzację, kanalizowanie ruchu turystycznego z budową i remontem infrastruktury m.in. rozbudową ścieżki dydaktycznej z lapidarium, czynną ochronę muraw i ostańców skalnych, siedlisk ptaków, ochronę jaskiń, w tym udostępnienie Jaskini Głębokiej, rozbudowę kompleksu edukacyjnego w Podlesicach, kampanię promocyjno-edukacyjną dla mieszkańców, turystów i rolników prowadzących zabiegi ochrony przyrody, aktywizację społeczności lokalnych wokół problemu czynnej ochrony przyrody.

    Podczas dwudniowego spotkania swoje prelekcje wygłosiły osoby, które bezpośrednio brały udział w realizowaniu zadań w ramach projektu. Osoby będące na konferencji mogły posłuchać wykładów:

1.      Pana Jerzego Pleszyniaka - ,,Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, rezerwat przyrody Góra Zborów”;

2.      Pana Mariana Walaszka - ,,Prace górnicze i zabezpieczające prowadzone w jaskiniach”;

3.      Pana dr hab. Michała Gradzińskiego - ,,Lapidarium – wystawa typowych skał z terenu wyżyny krakowsko-wieluńskiej”;

4.      Pana Janusz Baryłę - ,,Koncepcja rewaloryzacji źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki”;

5.      Pana Józefa Perczaka - ,,Znaczenie produkcyjne chowu owiec i kóz w Polsce w celu ochrony muraw kserotermicznych”;

6.      Pana Konrada Kalarusa - ,,Rola motyli w ochronie muraw kserotermicznych”;

7.      Pana Jacka Panka - ,,Zadania zrealizowane w projekcie”.

    W drugim dniu wszystkie osoby mogły udać się na wycieczkę autokarową, by obejrzeć lapidarium oraz prace wykonane przy rewaloryzacji źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki.

    Wszystkim osobom przybyłym na konferencje Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej serdecznie dziękuje. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Konferencja podsumowująca projekt

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój