Podlesice.org.pl

Aktualności

05.02.2008

Owca olkuska – gatunek rodzimy dla Jury

Promowana wśród gospodarzy rodzima rasa owcy olkuskiej, wytworzona w rejonie dawnego powiatu olkuskiego, jest odmianą rasy długowełnistej. Jej pogłowie powstało w oparciu o materiał hodowlany przywieziony w okresie międzywojennym z Kaszub. W tym czasie stała się popularną na tym terenie odmianą hodowlaną. Owca rasy olkuskiej rodzi po kilka jagniąt. Znane są przypadki nawet siedmiu młodych w jednym miocie. Rasa ta nie nadaje się do chowu wielkostadnego - preferuje niewielkie stada w gospodarstwach tradycyjnych. Po II wojnie światowej aż do lat 80. ub. wieku, ze względu na zmianę w strukturze gospodarowania rolniczego na tym terenie, pogłowie owcy olkuskiej drastycznie spadało. Przetrwało jedynie kilka niewielkich stad. W latach 80. ub. wieku podjęto badania nad populacją plennych owiec olkuskich. W 1988 roku otwarto księgi zwierząt zarodowych dla tego gatunku. Ostatnie lata to wzrost zainteresowania owcami olkuskimi, objętymi programem hodowlanym ochrony zasobów genetycznych, ze względu na uzyskiwane z tego tytułu dopłaty. Do innych gatunków objętych tym programem należą między innymi: owca rasy wrzosówka, polska owca górska odmiany barwnej, owca rasy świniarka. Dodatkowym bodźcem do rozwoju hodowli owiec na Jurze są programy pomocowe, w tym „Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca plus” Województwa Śląskiego, w wyniku którego hodowca, w zamian za wypas w cennych przyrodniczo obszarach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, uzyskuje dopłatę do każdej owcy matki zarejestrowanej w ARiMR. Pasterstwo i jego rozwój na Jurze to narzędzie dla przyrodników zajmujących się ochroną bioróżnorodności i krajobrazu tego regionu.

Kategorie: Dla rolników
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój