Podlesice.org.pl

Aktualności

03.08.2012

Wypas zwierząt gospodarskich

 

 

Zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w działalności rolniczej, a głównie odejście od uprawy roli i hodowli zwierząt gospodarskich, zmniejszenie ilości pozyskiwanego drewna na cele opałowe,  przyczyniło się do zarastania terenów kiedyś wykorzystywanych rolniczo.

Na obszarach użytkowanych gospodarczo wykształciły się charakterystyczne zbiorowiska roślinne. Zaprzestanie prowadzenia gospodarki rolnej doprowadziło do ponownego wejścia (sukcesji wtórnej) na obszary bezleśne drzew i krzewów i ich zarastania, a w konsekwencji do zaniku wykształconych zbiorowisk roślinnych.

Dla regionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie występują wapienne ostańce skalne charakterystyczna jest roślinność kserotermiczna. W celu jej ochrony przystąpiono do prowadzenia zabiegów czynnej ochrony. 17 lipca 2012 roku na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów rozpoczął sie wypas zwierząt gospodarskich. Stado liczące 150 młodych osobników wypasane jest na terenie rezerwatu. Zwierzęta mają pomóc w odbudowie unikatowych muraw kserotermicznych.

Oprócz roli przyrodniczej jaką spełniają zwierzęta są one również dodatkową atrakcją turystyczną.

 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Wypas zwierząt gospodarskich

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój