Podlesice.org.pl

Góra Zborów

W rezerwacie przyrody Góra Zborów urządzona jest ścieżka przyrodnicza. Punkty informacyjne znajdujące się na ścieżce przybliżą nam walory skalnego rezerwatu, historię wypasu zwierząt gospodarskich na Jurze. Dowiemy się, do czego służył kalcyt, jak dawno Jura została zasiedlona przez człowieka, a także zobaczymy efekty prowadzonych od kilku lat zabiegów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu.

Jednym z przystanków ścieżki przyrodniczej jest Jaskinia Głęboka – jedyny tego typu obiekt udostępniony do ruchu turystycznego w województwie śląskim.

W sąsiedztwie rezerwatu przyrody Góra Zborów znajduje się Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, gdzie znajdują się m.in. interdyscyplinarna ekspozycja oraz multimedialna sala konferencyjna, w której prezentowane są filmy edukacyjne, organizowane wartsztaty i sympozja.

 

CENNIK OPŁAT

za wstęp na tereny administrowane przez Fundacje Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i kulturowego, na których położony jest rezerwat przyrody Góra Zborów i Jaskinia Głęboka (obowiązuje od 15.04.2017 r.)

 

1. Wysokość opłat:

Rezerwat przyrody Góra Zborów:

Bilet jednodniowy – 2,00 zł

Karnet tygodniowy bez wstępu do Jaskini Głębokiej – 10,00 zł

Opłaty na rezerwat przyrody Góra Zborów pobierane są przez cały rok.

Bilety na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej:

Normalny – 15,00 zł

Ulgowy – 12,00 zł

Bilet na wystawę geologiczną - 3,00 zł

Bilety ulgowe dotyczą: uczniów oraz studentów do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji, emerytów i rencistów po okazaniu legitymacji.

Opłata za usługę przewodnicką na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów – 120,00 zł

BILET PAKIET NORMALNY (Jaskinia, rezerwat, wystawa) - 18,00 zł

BILET PAKIET ULGOWY (Jaskinia, rezerwat, wystawa) - 15,00 zł

 

Ceny zawierają podatek VAT

2. Z opłat na teren Rezerwatu Przyrody Góra Zborów, zwalnia się:

- dzieci w wieku do 5 lat,

- osoby prowadzące badania naukowe w zakresie ochrony przyrody, które posiadają

zezwolenia RDOŚ na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,

- mieszkańców Gminy Kroczyce oraz właścicieli terenów, na których położona jest Góra

Zborów, administrowanych przez TMZZ (z wyłączeniem biletów na zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej).

- przewodników terenowych (jurajskich) oraz posiadających licencję TMZZ

- pracowników parków narodowych, krajobrazowych i Lasów Państwowych oraz Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,

- członków TMZZ,

- członków klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu oraz inne osoby, z którymi lub na rzecz których FCDPiK zawrze umowę określającą odmienne zasady ponoszenia opłat za

korzystanie z terenów rezerwatu przyrody Góra Zborów administrowanych przez FCDPiK (zwolnienie nie dotyczy trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej)

• ratowników GOPR

• jednego opiekuna grupy dziecięcej i młodzieży szkolnej na każde 15 osób; pozostali

opiekunowie grupy rozliczani są według cennika

3. Opłatę za wstęp przeznacza się w szczególności na:

• prowadzenie konserwacji i budowę infrastruktury okołoturystycznej, oczyszczanie terenu,

ustawianie i opróżnianie koszy na śmieci na obszarze rezerwatu,

• zabezpieczenie możliwości egzekwowania od osób trzecich zapisów prawa związanego z

ochroną przyrody na obszarze rezerwatu przyrody Góra Zborów i Jaskini Głębokiej,

• prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody zgodnie z zadaniami ochronnymi

rezerwatu, w tym: odtwarzanie i utrzymywanie muraw kserotermicznych poprzez oczyszczanie z drzew i podrostów terenów wyznaczonych oraz wypas zwierząt,

• koordynację i obsługę ruchu turystycznego na obszarze rezerwatu,

• koordynację działań związanych z udostępnieniem skał do ruchu wspinaczkowego na

obszarze rezerwatu

• opłatę dzierżawy dla właścicieli terenów prywatnych, na których położona jest Góra Zborów.

 

Informacje dotyczące Rezerwatu Przyrody Góra Zborów udzielane są w:

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego  Jury w Podlesicach

Podlesice 83; 42-425 Kroczyce,

tel. kom.: 730 702 056

e-mail: biuro@podlesice.org.pl

www.podlesice.org.pl

 

Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego

Jacek Panek – Prezes Zarządu

 

 

Plan ścieżki przyrodniczej Góra Zborów:

 

 

Tereny udostępnione do ruchu turystycznego w rezerwacie przyrody Góra Zborów

 

 

REGULAMIN

wstępu na tereny położone na obszarze rezerwatu przyrody Góra Zborów

w Podlesicach w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd i SOOS Natura 2000

Ostoja Kroczycka

administrowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

obowiązuje od dnia 15.04.2015 r.

 

§ 1

1. Tereny położone na obszarze Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Ostoja Kroczycka, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów, zwanego dalej Rezerwatem, stanowiące własność prywatną i administrowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, udostępnia się zwiedzającym do celów turystycznych oraz do uprawniania wspinaczki skałkowej.

2. Osoby przebywające na terenie Rezerwatu obowiązane są stosować się do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych i SOOS Natura 2000, do postanowień niniejszego regulaminu, a także do poleceń pracowników Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (TMZZ), funkcjonariuszy Straży Leśnej i Policji oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ).

3. Osobom przebywającym na terenie Rezerwatu powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym zasobów przyrodniczych i kulturowych Rezerwatu.

§ 2

1. Ruch turystyczny na terenie Rezerwatu dozwolony jest na istniejących szlakach turystycznych: czerwonym szlaku turystycznym „Orlich Gniazd”, zielonym szlaku turystycznym „rzędkowickim”, czarnym szlaku turystycznym przebiegającym od parkingu położonego przy granicy rezerwatu do obniżenia pomiędzy Górą Zborów i Górą Kołoczek, na ścieżce przyrodniczej „Góra Zborów – człowiek i przyroda” lub na wyznakowanych ścieżkach prowadzących do udostępnionych do ruchu wspinaczkowego skał i jaskiń (Jaskinia Głęboka), a także na szlaku jeździeckim wokół Rezerwatu. Dopuszcza się czasowe wyłączenie niektórych powierzchni Rezerwatu z ruchu turystycznego ze względu na prowadzone czynne zabiegi ochrony przyrody, w tym ochronę gatunkową szczególnie cennych przyrodniczo roślin i zwierząt.

2. Ruch turystyczny w Jaskini Głębokiej dozwolony jest w okresie od 15 kwietnia do 31 października zgodnie z regulaminem zwiedzania. W Jaskini Głębokiej nie może przebywać jednocześnie więcej niż 30 osób.

3. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać Jaskinię Głęboką w okresie jej udostępnienia tylko pod opieką uprawnionych przewodników.

§ 3

1. Wspinaczka skalna na terenie Rezerwatu dozwolona jest, na własne ryzyko i odpowiedzialność osób wspinających się, pod następującymi warunkami:

1) korzystanie z istniejących atestowanych, stałych punktów asekuracyjnych – nieinstalowanie nowych stałych punktów, ewentualnie używanie tymczasowych punktów asekuracyjnych,

2) posiadanie przez wspinającego specjalistycznego przygotowania do wspinaczki skałkowej lub uprawianie wspinaczki pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje do wspinaczki skałkowej.

3) prowadzenia wspinaczki na udostępnionych do ruchu wspinaczkowego skałach.

2. TMZZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez wspinających się i osoby trzecie w związku z uprawnianiem wspinaczki i innych sportów ekstremalnych. Osoby wspinające się lub wchodzące do udostępnionych obiektów jaskiniowych czynią to na własne ryzyko i zobowiązane są do zapewnienia i przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i regulaminów.

§ 4

Używanie pojazdów konnych i rowerów oraz jazda konna są dozwolone wyłącznie po wyznaczonych szlakach.

§ 5

W okresach prowadzenia czynnych zabiegów ochrony przyrody (np. wypas zwierząt, usuwanie biomasy z obszarów porośniętych murawami kserotermicznymi, pielęgnacja jałowczysk) część terenów (w tym jaskiń i skał) może zostać wyłączona z ruchu turystycznego i wspinaczkowego. Aktualna informacja o terenach wyłączonych z ruchu turystycznego i wspinaczkowego umieszczana jest na tablicach informacyjnych wokół rezerwatu, w zagrodzie edukacyjnej, na www.podlesice.org.pl.

§ 6

Na terenach administrowanych przez TMZZ w Rezerwacie zabronione są wszelkie działania, które prowadzą do zmian w krajobrazie lub w jego elementach. Na terenach administrowanych przez TMZZ w Rezerwacie zabronione są w szczególności następujące działania:

1) usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej;

2) zbiór dziko rosnących roślin lub ich części, owoców, grzybów; chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj;

3) niszczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał i minerałów;

4) wydobywanie szczątków zwierząt, roślin kopalnych i rozkopywanie namulisk jaskiń;

5) zakłócanie ciszy i używanie urządzeń nagłaśniających;

6) rozniecanie i palenie ognia i jego przenoszenie;

7) zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby i powietrza;

8) niszczenie i uszkadzanie zabytków kulturowych;

9) wprowadzanie psów i kotów bez uwięzi;

10) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym szkoleń, bez uzgodnienia z TMZZ;

11) umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez uzgodnienia z TMZZ;

12) używanie pojazdów motorowych, za wyjątkiem prowadzenia akcji ratowniczej;

13) osadzanie na skałach stałych punktów asekuracyjnych;

14) usuwanie, niszczenie infrastruktury turystycznej;

15) prowadzenie wypasu zwierząt bez uzgodnienia z TMZZ;

16) przebywanie między godz. 22:00 do 6:00, w czasie burzy i silnych wiatrów, za wyjątkiem

prowadzenia akcji ratowniczej;

17) uprawianie wspinaczki skałkowej na skałach wyłączonych z ruchu wspinaczkowego;

18) eksploracja jaskiń wyłączonych czasowo lub na stałe z ruchu turystycznego;

19) prowadzenie badań naukowych bez zgody RDOŚ i powiadomienia TMZZ;

20) wprowadzanie gatunków roślin, zwierząt lub grzybów;

21) organizowanie imprez turystycznych i sportowych lub innych grupowych zajęć komercyjnych bez zgody TMZZ oraz RDOŚ.

§ 7

Wstęp na tereny Rezerwatu administrowane przez TMZZ podlega opłacie według aktualnego cennika TMZZ. Zwolnienia z opłaty określa aktualnie obowiązujący cennik. Upoważnionymi do pobierania opłat i wydawania biletów wstępu są pracownicy TMZZ na podstawie ważnej legitymacji zawierającej pisemne upoważnienie.

§ 8

Ważniejsze dane kontaktowe:

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach

Podlesice 83; 42-425 Kroczyce

tel. kom.: 730 702 056

e-mail: biuro@podlesice.org.pl

www.podlesice.org.pl

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

ul. Piastowska 1; 42-400 Zawiercie

tel./fax: 32 67 221 65

e-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu

www.tmzz.zawiercie.eu

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

ul. I. Krasickiego 25; 42-500 Będzin,

tel. 032 267-44-82;  fax: 032 267-04-22

e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

www: zpk.com.pl

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice
tel.: 32 42-06-801, 32 42-06-810, fax: 32 42-06-884

e-email: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

www.katowice.rdos.gov.pl

GOPR Grupa Jurajska

Podlesice 5;  42-425 Kroczyce

telefon ratunkowy:  601 100 300
tel./fax 34 31 52 000; (34) 31-52-099
e-mail: biuro@goprjura.pl

www.goprjura.pl

/-/ Jacek Panek – Prezes Zarządu /-/

 

 

Pobierz regulamin wstępu na tereny położone na obszarze rezerwatu przyrody Góra Zborów w Podlesicach http://podlesice.org.pl/pliki/regulamin_wstepu_na_tereny.pdf

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój