Podlesice.org.pl

Wyjazd studialny do Rumunii

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza rolników oraz domowników gospodarstw rolnych do udziału w wyjeżdzie studialnym do Rumunii, organizowanym w ramach projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej został przedstawiony regulamin rekrutacji i udziału w wyjeździe studialnym do Rumunii.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

i  udziału w wyjeździe studialnym do Rumunii

w ramach projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”

 

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem wyjazdu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

2. Sześciodniowy wyjazd studialny do Rumunii (region Maramuresz) zostanie zorganizowany dla grupy 16 osób w terminie do 31.10.2012 r.

 

II. Cele wyjazdu

1. Celem wyjazdu jest pokazanie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków dla rolników prowadzących działalność w Polsce, w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, związaną z wykorzystywaniem zwierząt gospodarskich w czynnej ochronie zbiorowisk nieleśnych.

2. Udział w wizycie ma przyczynić się do podniesienia wiedzy uczestników wyjazdu w zakresie dobrych praktyk i wymiany doświadczeń.

3. Uczestnikom wyjazdu zostaną przedstawione obiekty posiadające wartość historyczną, kulturową, turystyczną, sakralną  i przede wszystkim gospodarczą dla marmarowskich hodowców owiec.

 

III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem wyjazdu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkującą/zameldowaną na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub prowadzącą działalność rolniczą na tym terenie;

b) jest rolnikiem/domownikiem gospodarstwa rolnegozamieszkałym/zameldowanym na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub prowadzącym działalność rolniczą na tym terenie.

- rolnik -  osoba posiadająca status rolnika ubezpieczonego w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą pozostającą w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym,

- domownik - osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat oraz pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

IV. Zasady zgłaszania się uczestników

1. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe studialnym będzie wypełnienie zgłoszenia.

2. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać drogą mailową (na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu) lub bezpośrednio w wersji papierowej złożyć w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, Zawiercie (w godzinach 8 - 16) lub w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, Podlesice 83 (w  godzinach 9-18) do dnia 15 października 2012 r.

3. Zgłoszenia dokonane drogą mailową należy niezwłocznie podpisać i osobiście doręczyć lub przesłać do siedziby Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu rekrutacji.

5. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń przewiduje się przedłużenie terminu zgłaszania się uczestników.

 

V. Kryteria rekrutacji

1. Podstawowym warunkiem udziału w rekrutacji jest spełnienie warunków określonych w pkt III, ppkt.1.

2. Kolejność zakwalifikowania do wyjazdu:

1. W pierwszej kolejności pod uwagę brani będą rolnicy lub domownicy gospodarstw rolnych, w których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich zaangażowani w działania związane z ochroną przyrody zbiorowisk nieleśnych.

2. W drugiej kolejności pod uwagę brani będą rolnicy bądź domownicy gospodarstw rolnych, zajmujący się hodowlą zwierząt gospodarskich zamierzających się zaangażować w działania związane z ochroną przyrody zbiorowisk nieleśnych.

3. Ponadto dopuszcza się możliwość udziału w wyjeździe studialnym także rolników lub domowników gospodarstw rolnych, zainteresowanych założeniem hodowli zwierząt gospodarskich i zamierzających się zaangażować w działania związane z ochroną przyrody zbiorowisk nieleśnych.

3. Wyboru uczestników dokonają pracownicy Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaangażowani w realizację projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Obszaru Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów” w terminie do 3 dni od zakończenia procesu przyjmowania zgłoszeń.

4. Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestnicy zostaną powiadomieni o tym telefonicznie.

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc przewidzianych w projekcie, w danej kategorii zakwalifikowania, brane będą pod uwagę czynniki dodatkowe tj. wielkość stada, stosowanie w gospodarstwach rolnych zastosowań proekologicznych oraz zaangażowanie w prace związane z ochroną przyrody i posiadane w tym zakresie doświadczenie.

 

V. Koszty uczestnictwa

1.Koszty uczestnictwa w wyjeździe obejmujące: przejazd, 3 noclegi w dwuosobowych z łazienką w hotelu kategorii 3-gwiazdkowej lub wyższym) ze śniadaniem, 3 obiadokolacje, 1 obiadu w dniu wyjazdu w drodze powrotnej na trasie Rumunia-Polska; transport z opłatami  i podatkami lokalnymi, bilety wstępu do odwiedzanych obiektów,  spotkania z hodowcami i wizytacje gospodarstw, ubezpieczenie KL+NNW za granicami Polski na czas przejazdu i pobytu, koszty tłumacza, przewodnika oraz opieki pilota zostaną pokryte z budżetu projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2. Pozostałe koszty jak m.in. dodatkowe wyżywienie, dojazd do miejsca zbiórki i powrót z niego oraz koszty leczenia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie późniejszym niż 5 dni przed planowanym wyjazdem Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia poniesionych kosztów związanych z jego uczestnictwem.

 

VI. Postanowienia dodatkowe

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu w przypadku zaistnienia takiej konieczności ze względów logistycznych. O nowym terminie uczestnik zostanie poinformowany jak najszybciej, lecz nie później niż 3 dni przed planowanym wyjazdem.

2. Uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do pełnego uczestnictwa w przygotowanym przez Organizatora programu wyjazdu studialnego oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad ładu społecznego.

3.Podczas wyjazdu zostanie sporządzona lista obecności.

4.W przypadku naruszenia zasad określonych w powyższym regulaminie Uczestnik zostanie zobowiązany do poniesienia konsekwencji z tego tytułu.

5.Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Organizatora oraz pod numerem telefonu 32 672 21 65

 

Formularz zgłoszenia udziału w wyjeździe studialnym do pobrania poniżej.

http://www.podlesice.org.pl/pliki/formularz_zgloszenia.doc

 

Regulamin rekrutacji:

http://www.podlesice.org.pl/pliki/regulamin_rekrutacji_rumunia1.doc

Galeria: Rumunia

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój