Podlesice.org.pl

Rezerwat przyrody Góra Zborów


Wprowadzenie

Określenie - kraina białych skał – jak często pisano o jurajskich ostańcach wieńczących wapienne wzgórza na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, popularnie zwanej Jurą, wobec szybkiego zarastania przez drzewa i krzewy, nabiera znaczenia historycznego. Dla wielu turystów, wspinaczy a nawet mieszkańców regionu ten zanikający typ krajobrazu ma znaczenie sentymentalne. Dotyczy to całego obszaru Wyżyny, lecz szczególnie uwidacznia się w jej częściach, gdzie głównym walorem przyrodniczym i turystycznym są skaliste wzgórza widoczne w krajobrazie nawet z dużej odległości. Takim czytelnym przykładem zanikania tych walorów była Góra Zborów i jej szeroko pojęte okolice – Skały Kroczyckie, Podlesickie i Rzędkowickie.Ostańce skalne Skał Kroczyckich, Podlesickich i Rzędkowickich wyznaczają przestrzeń, gdzie od pradziejów zachodziły szczególne relacje między człowiekiem i przyrodą. Projekt, wynikający z potrzeby czynnej ochrony odchodzącego w przeszłość krajobrazu kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest koordynowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, pod nadzorem naukowym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, przy współpracy z wieloma instytucjami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności – mieszkańcami wsi Podlesie.

Położenie


Rezerwat przyrody Góra Zborów leży na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka oraz na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

Obszar objęty projektem to liczne ostańce skał wapiennych, nierzadko kilkudziesięciometrowej wysokości z jaskiniami, w tym udostępnioną do ruchu turystycznego Jaskinią Głęboką oraz wydmy śródlądowe. Ta część Jury odznacza się wyjątkowym zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych. Bezleśne stoki zajmują zarośla z szakłakiem, dereniem, głogami, tarniną i leszczyną oraz murawy kserotermiczne i roślinność naskalna. W wielu miejscach dużą powierzchnię porastają priorytetowe płaty jałowca pospolitego na podłożu wapiennym. Na skałach rozwinęły się murawy naskalne i zbiorowiska paproci szczelinowych, z rzadkimi gatunkami roślin, m.in.: goździk siny, skalnica gronkowa (relikt glacjalny). Na uwagę zasługują także system źródliskowy Białki Zdowskiej i Grzybówki.

Obszar objęty projektem należy do kluczowych terenów warunkujących zachowanie bioróżnorodności i krajobrazu - w skali regionu, kraju i Europy. Dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi, ale przede wszystkim jest to jeden z istotniejszych obszarów intensywnie uprawianej wspinaczki skałkowej i jaskiniowej w Polsce.

Pobierz mapkę

Regulamin wstępu na tereny położone na obszarze rezerwatu przyrody „Góra Zborów”

w Podlesicach w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, administrowane przez Fundację Centrum Dziewdzictwa Przyrodniczego i Kulturowego.
Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.

Regulamin zwiedzania Jaskini Głębokiej

Regulamin rezerwacji biletów

2024

 • Brak aktualności z tego okresu.

2023

 • Brak aktualności z tego okresu.

2022

 • Brak aktualności z tego okresu.

2021

 • Brak aktualności z tego okresu.

2020

 • Brak aktualności z tego okresu.

2019

 • Brak aktualności z tego okresu.

2018

 • Brak aktualności z tego okresu.

2017

 • Brak aktualności z tego okresu.

2016

 • Brak aktualności z tego okresu.

2015

 • Brak aktualności z tego okresu.

2014

 • Brak aktualności z tego okresu.

2013

 • Brak aktualności z tego okresu.

2012

2011

2010

 • Brak aktualności z tego okresu.

2009

2008

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój